• 1964 - 1
 • 1965 - 2
 • 1966 - 3
 • 1967 - 4
 • 1968 - 5
 • 1969 - 6
 • 1970 - 7
 • 1971 - 8
 • 1972 - 9
 • 1973 - 10
 • 1974 - 11
 • 1975 - 12
 • 1976 - 13
 • 1977 - 14
 • 1978 - 15
 • 1979 - 16
 • 1980 - 17
 • 1981 - 18
 • 1982 - 19
 • 1983 - 20
 • 1984 - 21
 • 1985 - 22
 • 1986 - 23
 • 1987 - 24
 • 1988 - 25
 • 1989 - 26
 • 1990 - 27
 • 1991 - 28
 • 1992 - 29
 • 1993 - 30
 • 1994 - 31
 • 1995 - 32
 • 1996 - 33
 • 1997 - 34
 • 1998 - 35
 • 1999 - 36 Jura
 • 2000 - 37 Jura
 • 2001 - 38 Jura
 • 2002 - 39 Jura
 • 2003 - 40 Jura
 • 2004 - 41 Jura
 • 2005 - 42 Jura
 • 2006 - 43 Jura
 • 2007 - 44 Jura
 • 2008 - 45 Jura
 • 2009 - 46 Jura
 • 2010 - 47 Jura
 • 2011 - 48 Jura
 • 2012 - 49 Jura
 • 2013 - 50 Jura
 • 2014 - 51 Jura
 • 2015 - 52 Jura
 • 2016 - 53 Jura
 • 2017 - 54 Jura
 • 2018 - 55 Jura
 • Tijdschrift voor Privaatrecht

  1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
  NL | EN

  2004

  p.9 40 jaar TPR, 40 jaar directeur Marcel Storme    De redactie privaat
  BAETEMAN, G.
  13 Waar theorie en prakijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?
  ADAMS, M.
  13 Liber Amicorum. Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme
  X.
  29 Valsheid en andere leugens in burgerlijk proces en bewijs
  ALLEMEERSCH, B.
  69 Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing
  CORNELIS, L.
  89 Het 'noblesse oblige' van het vrij beroep: van aansprakelijkheid naar verzekering
  COUSY, H.
  107 Problematiek van verborgen letselschade en verjaring: reflectie over een speciale vergoedingsregeling n.a.v. zgn. 'asbestschadevorderingen'
  DE KEZEL, E.
  145 Beschouwingen bij het normencomplex dat de economische activiteiten van VZW en stichting reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en begunstigde doelgroep)
  DENEF, M.
  177 Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 'Schryvers'? Twee visies op (on)zekerheid van schade
  DE TEMMERMAN, B.
  213 Handelspraktijken: de doeltreffendheid van het stakingsbevel
  DE VROEDE, P.
  243 De nieuwe notariswetten 1999 in Nederland en in België - Een moeilijke start?
  DE WULF, C.
  263 De kwaliteitsrekening herbezocht
  DIRIX, E., SAGAERT, V.
  283 Vrij beroep en mededinging: deontologie is een remedie tegen, tucht dikwijls een gevolg van marktfalen
  GEENS, K.
  297 Harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht in Europa. Iets over de overlevingskansen van de romantische rechtsschool van Maastricht
  FAURE, M., HARTLIEF, T.
  323 Rechtsvergelijkende variaties op het thema opdrachtgever contra onderaannemer
  HERBOTS, J.
  341 America rules the waves
  HONDIUS, E.
  351 Het mysterie van artikel 19bis-11 par. 2 W.A.M. 1989
  JOCQUE, G.
  369 Het optreden van de rechter bij het in staat stellen van het rechtsgeding
  KRINGS, E.
  397 Het gerechtelijk recht in de BaMa-opleiding
  LAENENS, J.
  409 Non nudis pactis dominia rerum transferuntur. Kritische bemerkingen omtrent de consensualiteit van de overdracht van eigendom en de vestiging van beperkte zakelijke rechten
  LEBON, C.
  439 Compensatie en concursus creditorum. Recente evolutie van de zekerheidsfunctie van compensatie in het Belgisch recht
  LEUNEN, C.
  455 De teloorgang van een evergreen? De Nederlandse huwelijksgemeenschap in de wenteling der tijden
  LUIJTEN, E.
  475 Corporate governance in België en in Nederland
  MAEIJER, J.
  489 Het oordeel van de 'redelijk handelend verzekeraar' over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer
  MENDEL, M.
  501 Eerste ervaringen met de Nederlandse wet op het notarisambt van 1999
  POLAK, J.
  521 Hoe groen is het gras aan de andere kant van de heuvel? Recente evolutie van het erfrecht van de langstlevende echtgenote over de grens en bij ons
  PUELINCKX-COENE, M.
  543 Enkele actuele problemen van zeerecht
  ROLAND, R.
  563 'What's in a name?' Het 'in naam van-vereiste' bij de vertegenwoordiging vier jaar na Schoordijk
  SAMOY, I.
  577 Recht als discursie
  SCHOORDIJK, H.
  601 De kwaliteitsrekening nader beschouwd
  SNIJDERS, H.
  623 'n Vordering om skadevergoeding teen 'n nalatige testamentsverlyer en algehele testeervryheid in spanning
  SONNEKUS, J.
  653 Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet heeft. Tegelijk een bijdrage over de gesamthand in ons recht
  STORME, M. E.
  685 België en de Haagse IPR-verdragen
  TRAEST, M.
  703 Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de eventuele ontsluiting van de overeenkomst in geval van een gewjjzigd contractueel verhoudingskader
  VAEL, L.
  753 Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties
  VANANROYE, J.
  795 Het vrije beroep in Europees perspectief: storm op zee?
  VAN DEN BOSSCHE, A.
  835 Het Adalat arrest van het Hof van Justitie van de EG
  VANDERELST, A.
  853 Corporate Governance en arbeidsovereenkomstenrecht
  VAN EECKHOUTTE, W.
  879 Over bolhoeden, hoofddoeken en integratie
  VANISTENDAEL, F.
  891 Recht, 'menselijkheid' en spiritualiteit
  VAN NESTE, F.
  903 Een vergelijking tussen de rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie en die van het Europese Hof van Justitie inzake de aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten
  VAN OEVELEN, A.
  945 Qui a compagnon, a maître: over mede-eigenaars die huren en verhuren
  VAN SINAY, T.
  969 Weg met huwelijk en echtscheiding
  VERBEKE, A.
  983 Tontine voor alle roerende goederen: een toverformule of een flop?
  WEYTS, L.
  993 Zelfredzaamheid in het Europees kartelrecht
  WIJCKMANS, F., STEENLANT, J., BEEUWSAERT, M.
  1065 De uitleg van contracten. Haviltex revisited
  HARTLIEF, T.
  1065 De uitleg van contracten. Haviltex revisited    De redactie privaat
  HARTLIEF, T.
  1085 Je n'aime pas mon sujet. De bevoegdheden van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen
  VAN ORSHOVEN, P.
  1163 Zekerheden (1998-2003)    Overzicht van rechtspraak
  DIRIX, E.
  1345 De gevolgen van een handhavingsarrest van het Arbitragehof voor hangende gedingen
  STORME, M. E.
  1345 De gevolgen van een handhavingsarrest van het Arbitragehof voor hangende gedingen    De redactie privaat
  STORME, M.E.
  1351 Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht
  SAGAERT, V.
  1407 Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Nederlandse recht
  VAN VELTEN, A.
  1439 Auteurs- en modellenrecht (1990-2004)    Overzicht van rechtspraak
  GOTZEN, F.
  1442 Auteursrecht
  GOTZEN, F.
  1538 Tekeningen en modellen
  GOTZEN, F.
  1571 Schadevergoeding én leven. Who is afraid of red, yellow and blue?
  SIEBURGH, C.
  1571 Schadevergoeding en leven: who is afraid of red, yellow and blue    De redactie privaat
  SIEBURGH, C.H.
  1589 Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
  BOSSUYT, A.
  1667 Incident- of gelegenheidswetgeving: balanceren op het smalle koord van de trias politica
  VAN GESTEL, R.
  1721 Consumentenbescherming (1998-2002)    Overzicht van rechtspraak
  STEENNOT, R.